ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزى ﺗﺤﻮل ﻓﻮﻻد ﺳﺒﺰ

ﺻﻨﻌــﺖ ﻓﻮﻻد درﺣــﺎل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎى اﺳﺎﺳــﻰ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮﻻد اﺳﺖ؛ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر Co2، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژى ﺑﺨﺸﻰ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اى را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮده و روﯾﻪﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﺧﺒﺮﮔﻰ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﻨﺪ.در مقاله زیر به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 

 

 

ﮔﺮدآورى و ﺗﺮﺟﻤﻪ: آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎدﻗﯿﺎنﭘﻮر 

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

 

برای مطالعه کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: