پالایشگاه تصفیه گاز کک طرح توازن ذوب آهن اصفهان

‌کارفرما:شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محصول نهایی:قطران،بنزول،نفتالین،آمونیاک،گوگردجامدو...

ظرفیت تولید کاز کک:42/000 متر مکعب کک در سال

هدف از اجرای پروژه:احداث پالایشگاه تصفیه گاز کک سازی شماره 3 ذوب آهن اصفهان

تعهدات شرکت قائم رضا:مهندسیBEوDE،ساخت و تامین تجهیزات و نظارت بر نصب و راه اندازی

محصول:11/840 تن در سال بنزول خام -45/000 تن در سال قطران -2/290 تن در سال گوگرد

همکار:CMEC(چین)وAZOVIMPEXاوکراین

مشاور:شرکت مهندسی ساخت میلاد سپاهان

تاریخ بهره برداری:1395