نگاهی به چالش ها و فرصت های احیا مستقیم با هیدروژن برای تولید فولاد سبز