نگاهی به چالش ها و فرصت هاي احیا مستقیم با هیدروژن براي تولید فولاد سبز

براي دستیابی به اهداف توافق نامه پاریس لازم است تا صنعت فولاد به سمت کربن زدایی حرکت کند.گرچه راههاي زیادي براي کربن زدایی وجود دارد ولی همان گونه که در مقاله حاضر تشریح می گردد تولید فولاد در کوره شفت احیا مستقیم و جایگزینی سوخت هاي فسیلی با هیدروژن در آن راکتور امیدبخش ترین روش براي رسیدن به اهداف توافق نامه پاریس تا سال 2050 می باشد. براي این منظور لازم است هیدروژن تولید شده بروش الکترولیز آب که منبع تامین انرژي آن از انرژي هاي تجدید پذیر مانند باد و خورشید باشد (هیدروژن سبز)، به داخل راکتور دمیده شود. اما جابجایی به سمت تولید فولاد سبز شامل چالش ها و فرصت هاي زیادي می باشد. از جمله چالش هاي آن می توان به سرمایه گذاري سنگین براي اصلاح یا ایجاد پلنت هاي جدید، تامین هیدروژن سبز، ایجاد زیرساخت هاي انتقال هیدروژن سبز، تامین انرژي تجدید پذیر در مقیاس بزرگ و برخی مسائل تکنولوژیکی-فرایندي مثل گرم کردن گاز هیدروژن قابل انفجار می باشد. از طرفی انتقال به فولاد سبز می تواند فرصت هاي نوآوري و رشد و بقاپذیري صنعت فولاد و همچنین فرصت هاي اقتصادي و مشاغل جدید ایجاد نماید.

 

ﮔﺮدآورى و ﺗﺮﺟﻤﻪ : آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎدﻗﯿﺎنﭘﻮر

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

 

برای مطالعه کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: