مکانیزم تنظیم مرز پاک

از ﻣﺎه ﻣﻰ ﺳــﺎل 2023، اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿــﺰم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺮزﮐﺮﺑﻦ را اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﺿﻮاﺑﻄﻰ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺮﺑﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎى وارداﺗﻰ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻫﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاى ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎره وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ را رﺻﺪ، اﻧﺪازهﮔﯿﺮى و ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.مقاله زیر به این موضوع خواهد پرداخت.

 

 

ﮔﺮدآورى و ﺗﺮﺟﻤﻪ : آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎدﻗﯿﺎنﭘﻮر

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

 

برای مطالعه کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: