مقاله بررسی اندرکنش خاک و سازه

مقاله بررسی اندرکنش خاک و سازه و استفاده از آن در نرم افزار  2016 ETABS

مطابق با استاندارد 2800  ویرایش  چهارم

 

گردآورنده: دکتر علیرضا حلیمی

برای مطالعه کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: