معاونین

معاونین

 

 

 

معاونت پروژه‌ها

احسان سلطان الکتابی

 

 

 

 

 

معاونت بازرگانی

شاهین دشتستانی

 

 

معاونت مهندسی

میترا سیدی

 

 

 

معاونت برنامه‌ریزی

منصور زکیان

 

 

 

 

 

سرپرست معاونت مالی

بهرام زنده دل