معاونین

 

 

 

سرپرست پروژه‌ها

افشین رضائیه شاد

 

 

 

 

 

معاونت بازرگانی

شاهین دشتستانی نژاد

 

 

معاونت مهندسی

میترا سیدی

 

 

 

معاونت برنامه‌ریزی

منصور زکیان

 

 

 

 

سرپرست معاونت مالی

بهرام زنده دل