مدلسازی جداسازی گندله خام سنگ آهن با سرند غلطکی در واحد گندله سازی بروش المان گسسته