روند اجرایی پروژه احیا مستقیم سرمد ابرکوه

روند اجرایی پروژه احیا مستقیم سرمد ابرکوه

عملیات نصب ستون های ریفورمر در پروژه احیا مستقیم سرمد ابرکوه