تولید خمیر کاغذ از باگاس کاغذ سبز خوزستان

نام پروژه: احداث کارخانه تولید خمیرکاغذ از باگاس بصورت EPC

کارفرما: شرکت کاغذ سبز خوزستان

نوع قرارداد: EPC/PC/E/… EPC

محل پروژه: کیلومتر35 جاده اهواز - آبادان

مدیر طرح /مشاور/ناظر: شرکت مهندسی برسو

مبلغ قرارداد: 100 میلیون دلار

مدت قرارداد: 26 ماه

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1400/08/16

درصد پیشرفت تاکنون: 3/5 درصد