تصفیه پساب به روش اسمز معکوس فولاد مبارکه اصفهان

شرح فرآیند پروژه اسمز معکوس ثانویه (RO2):

آب ریجکت واحد RO-1 بوسیله لوله پلی اتیلنی با قطر 500 میلیمتر وارد دو تانک می¬شود که ظرفیت هر کدام 200 متر مکعب است. خروجی این تانکها به وسیله 4 پمپ که ظرفیت هر کدام 225 متر مکعب بر ساعت (جمعا 900 متر مکعب بر ساعت) می باشد، به واحد RO-2 منتقل می شود.

برای کاهش سختی و حذف یون های مزاحم Ca و Mg جریان ریجکت RO-1 از رزین های کاتیونی قوی (SAC) به تعداد 10+2 ( 10 عدد در حال کار و 2 عدد بازیابی) استفاده می شود. رزین مورد استفاده در مخازن تبادل یونی کاتیونی قوی از نوع SSTC65 پرولایت می باشد و احیای آن با محلول 10 درصد NaCl انجام می گیرد.

برای افزایش راندمان واحد RO-2 و کاهش سختی و قلیائیت خروجی واحد تبادل یونی SAC تا نزدیک صفر، خروجی این واحد وارد 3+1 مخزن رزین  تبادل یونی کاتیونی ضعیف (WAC) می شود. این رزین از نوع C104 پرولایت است و احیای آن توسط محلول 4 درصد HCl انجام می¬گیرد. خروجی مخازن WAC عاری از سختی و قلیائیت است اما حاوی حدود 20 mg/L دی اکسید کربن است. CO_2 موجود در 5 واحد دگازاتور، هر یک به ظرفیت 172 m^3⁄day CO_2، حذف می شود. آب بدون سختی پس از تزریق آنتی اسکالانت، HCl و بایوساید وارد 4+4 واحد کارتریج فیلتر 5 میکرونی می گردد تا ذرات آن حذف شود و سپس وارد پمپ-های فشار بالایRO-2 می شود تا ممبران¬های این واحد را تغذیه کند. RO-2 شامل 4 اسکید و هر اسکید شامل دو مرحله است، در مرحله اول 168 ممبران و در مرحله دوم 84 ممبران از نوع SW30-HRLE-440i تعبیه شده است.

پس از آن آب ریجکت این مرحله از طریق خط لوله وارد مخازن ذخیره RO-3 به ظرفیت 180 متر مکعب (2*90m^3) شده و سپس وارد پمپ های خوراک مرحله سوم (RO-3) می شود و پس از تنظیم PH و تزریق مواد شیمیایی آنتی اسکالانت، HCl و بایو ساید، وارد 2+1 کاتریج فیلتر 5 میکرونی شده و سپس وارد پمپ های فشار بالای مرحله سوم می شود و پس از افزایش فشار وارد دو اسکید به ظرفیت هر کدام 180 متر مکعب در ساعت، که هر کدام شامل 144 ممبران از نوع SW30-HRLE-440i می¬باشد، می گردد. در این مرحله 4 دستگاه (2+2) تجهیز بازیابی انرژی “Energy Recovery” و سه دستگاه بوستر پمپ (2+1) وجود دارد که برای تامین فشار بالای خوراک مورد استفاده قرار می گیرند. پس از آن آب ریجکت این مرحله از طریق خط لوله وارد مخازن ذخیره مرحله چهارم به ظرفیت 100 متر مکعب (2*50m^3) شده و سپس وارد پمپ های خوراک مرحله چهارم (RO-4) می شود و پس از تنظیم PH و تزریق مواد شیمیایی آنتی اسکالانت، HCl و بایو ساید، وارد 1+1 کاتریج فیلتر 5 میکرونی شده و سپس وارد پمپ های فشار بالای مرحله چهارم می شود و پس از افزایش فشار وارد دو اسکید به ظرفیت هر کدام 90 متر مکعب در ساعت، که هر کدام شامل 108 ممبران از نوع SW30-HRLE-440i می باشد، می گردد.

در این مرحله 2 دستگاه (1+1) تجهیز بازیابی انرژی “Energy Recovery” و سه دستگاه بوستر پمپ (2+1) وجود دارد که برای تامین فشار بالای خوراک مورد استفاده قرار می گیرند. آب ریجکت نهایی از طریق خط 500 پلی اتیلن موجود به مخزن 25000 متر مکعبی موجود منتقل می شود . آب Permeate تولیدی هر 3 مرحله نیز پس از تنظیم PH توسط خط لوله به قطر 400میلی متر به مخزن 1500متر مکعبی موجود منتقل می شود.