برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت و تصویب صورتهای مالی

برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت و تصویب صورتهای مالی

در تاریخ 1401/04/20 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و به صورت حضوری برگزار گردید.

این جلسه که با حضور 100 درصدی سهامداران شرکت در سالن جلسات طبقه پنجم برگزار گردید پس از اعلام رسمیت جلسه و انتخاب هیأت رئیسه مجمع ، دستور جلسه قرائت شد .در ادامه گزارش هیأت مدیره توسط مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس مسعود بقالپور قرائت و سپس گزارش بازرس و حسابرسی مستقل توسط نماینده موسسه حسابرسی ، قرائت و پس از بررسی در خصوص گزارشهای فوق، حسابها و صورتهای مالی منتهی به 1400/12/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.