بررسی چالش کربن زدایی صنعت فولاد ایران بروش تولید فولاد با هیدروژن سبز

بررسی چالش کربن زدایی صنعت فولاد ایران بروش تولید فولاد با هیدروژن سبز

طی سال هاي اخیر تلاش زیادي براي مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی انجام گرفته است.بدلیل دماي بالاي فرایندها و همچنین واکنش هایی که در احیا سنگ آهن صورت می پذیرد مقادیر زیادي دي اکسید کربن در آهن وفولاد سازي منتشر می شود.در مجموع صنعت فولاد مسوول انتشارحدود یازده درصد از دي اکسید کربن می باشد. یکی از روش هاي اصلی کربن زدایی از صنعت فولاد جایگزینی سوخت هاي فسیلی با هیدروژن سبز می باشد. هیدروژن سبز از الکترولیز آب بدست می آید و براي تولید آن از انرژي هاي تجدید پذیر استفاده می شود. در این مقاله ضمن بررسی تولید گازهاي گلخانه اي در صنعت فولاد ، روش تولید فولاد بر پایه هیدروژن سبز بررسی شده و در انتها محاسبات پایه براي پلنت تولیدي با ظرفیت هشتصد هزار تن فولاد هیدروژنی ارایه گردیده است.

 

گردآورنده : مهندس آیدین صادقیان‌پور

کارشناس ارشد مکانیک و مدیر تحقیق و توسعه مجتمع صنایع قائم‌رضا

 

برای مطالعه کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: