بازدید مدیر عامل محترم و معاونت محترم برنامه ریزی از پروژه RO2 فولاد مبارکه