بازدید ریاست محترم ستاد اجرائی از روند اجرایی پروژه کاغذ سبز خوزستان