انجام بازرسی فنی، كنترل كيفیت و نظارت بر روند انجام پروژه ها

انجام بازرسی فنی، كنترل كيفیت و نظارت بر روند انجام پروژه ها

انجام بازرسی فنی، كنترل كيفیت و نظارت بر روند انجام پروژه ها

عمده فعالیت های واحد کنترل کیفیت و بازرسی فنی:

1- تهیه مدارک و مستندات کیفی QCTM-QCP-ITP 2

2- تهیه دستورالعمل های بازرسی فنی و بازرسی جوش

3- کنترل کیفیت ساخت اسکلت فلزی

4- بازرسی فنی از ساخت تجهیزات صنعتی

5- بازرسی فنی از جرثقیل های صنعتی

6- بازرسی فنی از اقلام خریدنی الکتریکال – مکانیکال -ابزار دقیق

7- کنترل ، تست و نظارت برعملیات نصب اسکلت فازی و راه اندازی تجهیزات صنعتی

8- کنترل ، تست و نظارت بر عملیات برق، اتوماسیون و ابزار دقیق

9- سوپروایزر اجرایی

10- بازرسی فنی از ساخت,Heat Exchanger، Storage Tank , Pressure Vessel

11- انجام تست های NDT(UT-MT-PT) 12

12-آزمایشگاه بتن مستقر در سایت پروژه ها و انجام آزمایش های مصالح و بتن

13- کنترل عملیات تهیه بتن – بتن ریزی و عمل آوری بتن

14- ارائه مدارک و کنترل های لازم در مراحل تحویل موقت - راه اندازی و تحویل قطعی