افتخاری دیگر در راستای چشم انداز مجتمع صنایع قائم رضا

با یاری پروردگار متعال در سال سی ام فعالیت مجتمع صنایع قائم‌رضا در راستای اهداف و چشم انداز مجموعه اقدام به تحقیق و توسعه جهت خرید معدن دولومیت کرده که در نهایت با پیگیری ها و تلاش همگانی که در راس آنها جناب مهندس بقالپور مدیریت محترم عامل و هیئت مدیره مجموعه صنایع قائم‌رضا قرار دارند،این مهم به مرحله اجرا رسید.

  • معدن دولومیت

از دورانهای ماقبل تاریخ، معدنکاری جزء لاینفک زندگي بشر بوده است. معدنکاری دومین فعالیتي است که انسانهای اولیه پس از کشاورزی به آن دست یافت اند. این دو فعالیت را بي شک باید در زمره صنایع اولیه یا مادر در تمدن بشری قلمداد کرد چرا که نیازهای بشری از کره زمین تامین مي شود و معدنکاری و کشاورزی دو منبع اصلي تامین این نیازها مي باشند. نیاز به مواد معدني به دلیل افزایش جمعیت جهان و افزایش سطح رفاه ، روز به روز افزایش مي یابد. صنایع معدني بخش عمده ثروت ملي یک کشور محسوب ميشوند که در رسیدن کشور به استقلال اقتصادی و رشد و توسعه صنایع مختلف کشور، اشتغال و افزایش درآمد سرانه کشور نقش مهمي دارند. این صنایع با ازدیاد درآمد سرانه یک جامعه از یک سو، افزایش سطح رفاه را به دنبال داشته و از سوی دیگر مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را تامین ميکند. در میان انبوه مواد معدني، با توجه به فراواني و کاربردهای بیشمار آن،دولومیت مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

با توجه به موارد یاد شده برخود وظیفه دانستیم، با استفاده از دانش و تکنولوژی روز، گامي در جهت شناخت و استخراج مواد معدني از جمله کانسنگ دولومیت که طبیعت برایمان به ودیعه گذاشته برداریم و بدین سان زمینه رسیدن کشور به استقلال اقتصادی و رشد و توسعه صنایع مختلف کشور، اشتغال و افزایش درآمد سرانه کشور را فراهم نماییم.

برای کشف کانسنگ پيجویي هایي از طریق تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایي، مطالعه گزارش نقشه های زمین شناسي، بررسي نقشه های زمین شناسي و پیمایش های صحرایي، انجام و مکان یابي می شود. این نقاط از نظر راه دسترسي و نزدیکي به امکانات مورد نیاز بررسي و در نهایت بهترین نقاط انتخاب می شوند.

پس از بررسي های لازم و تایید محدوده آزاد و بلامعارض توسط متقاضي در سایت مذکور، نامه های استعلام از اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری و همچنین سازمان میراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستي استان اصفهان طي نامه شماره 104/114140 مورخ 1397/12/07 صادر گردید. پس از اخذ موافقت از ادارات مذکور اجازه تهیه طرح توجیهي اکتشاف طي نامه شماره 104/118054 مورخ 1400/12/25 صادر گردید. در نهایت طرح عملیات اکتشافي تهیه که پس از تایید و اخذ پروانه اکتشاف، عملیات اکتشاف آغاز خواهد شد.

  • موقعیت جغرافیایی و محل ذخیره

محدوده اکتشافي مورد نظر در نقشه عملیات مشترک و نقشه زمین شناسي اصفهان با مقیاس 250000 : 1 و نقشه های زمین شناسي شهرضا و محمد آباد با مقیاس 1:100000 و در فاصله تقریبي 80 کیلومتری جنوب شرق شهر اصفهان و 8 کیلومتری شمال شرق شهرشهرضا واقع ميباشد. برای رسیدن به محدوده، پس از طي مسافتي حدود 65 کیلومتر از جاده ارتباطي اصفهان- شهرضا به سه راهي امامزاده علي اکبر رسیده و پس از طي مسافتي حدود 3.5 کیلومتر به سه راهي معادن دولومیت سروستان و شادیان رسیده و پس از طي مسافتي حدود 12 کیلومتر از جاده معادن فو ق الذکر و حدود دوکیلومتر جاده خاکي به محدوده مورد نظر ميرسیم.