اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

محمد ابکاء خواجویی

 

نایب رئیس هیئت مدیره

سیروس موتمن

 

عضو هیات مدیره

سید رسول قریشیان

 

عضو هیات مدیره

محمد جعفر خوش خلق

 

عضو هیات مدیره

محمدرضا کسایی

 

مدیر عامل

مسعود بقالپور