ارزيابی پروژه‌ها از منظر استانداردهای محيط زيست و مصرف انرژی