گواهینامه های انجمن های صنفی و مجامع

گواهينامه مهندسی ارزش ایران
گواهينامه عضویت در انجمن سازندگان نفت
گواهينامه عضویت انجمن آهن و فولاد ایران
گواهينامه انجمن مدیریت سبز ایران
عضویت در  انجمن بتن ایران
عضویت در  انجمن مدیریت پروژه ایران
گواهينامه انجمن بین المللی مدیریت پروژه
گواهينامه عضویت انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان