مطالب

ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزى ﺗﺤﻮل ﻓﻮﻻد ﺳﺒﺰ
مکانیزم تنظیم مرز پاک
کاربرد روش آنالیز مؤلفه هاي اصلی در پیش بینی نرخ نفوذTBM با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی
مقاله بررسی اندرکنش خاک و سازه
Mathematical Modeling of Pellet Induration Process at Goharzamin Iron Ore Pelletizing Plant: Graphical User Interface
فرصت هاي فولاد سبز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا)
ایمنی و سلامت در صنعت فولاد جهان در سال 2023
بررسی چالش کربن زدایی صنعت فولاد ایران بروش تولید فولاد با هیدروژن سبز
مدلسازی جداسازی گندله خام سنگ آهن با سرند غلطکی در واحد گندله سازی بروش المان گسسته
طول عمر خنک کننده های مسی در کوره بلند
چالش کربن زدایی  صنعت فولاد اروپا
بررسي پروفيل ورق موجدار سقف سالن تحت بار باد به روش المان محدود